ബ്ലോക്ക്‌ & യൂനിറ്റ്
 1. തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്
  1. മിഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ്
  2. ചെമ്പുക്കാവ്
  3. മണ്ണുത്തി സൗത്ത്
  4. മണ്ണുത്തി നോർത്ത്
  5. വിയ്യൂർ
  6. വിൽവട്ടം
  7. കൃഷ്ണപുരം
 2. തൃശൂർ വെസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക്
  1. അയ്യന്തോൾ ഈസ്റ്റ്
  2. അയ്യന്തോൾ വെസ്റ്റ്
  3. പാട്ടുരായ്ക്കൽ
  4. ഒളരി
  5. വെസ്റ്റ് ഫോർട്ട്
  6. കാനാട്ടുകര
  7. ചേറ്റുപുഴ
 3. അന്തിക്കാട് ബ്ലോക്ക്
  1. അന്തിക്കാട്
  2. മണലൂർ
  3. ചാഴൂർ
  4. താന്ന്യം
  5. അരിമ്പൂർ
 4. തൃശൂർ സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
  1. ഒല്ലൂർ
  2. കണ്ണംകുളങ്ങര
  3. കൂർക്കഞ്ചേരി
 5. പുഴക്കൽ ബ്ലോക്ക്
  1. കൈപ്പറമ്പ്
  2. തോളൂർ
  3. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്
  4. അവണൂർ സൗത്ത്
  5. അവണൂർ നോർത്ത്
  6. അടാട്ട് ഈസ്റ്റ്
  7. അടാട്ട് വെസ്റ്റ്
  8. കോലഴി ഈസ്റ്റ്
  9. കോലഴി സൗത്ത്
 6. ഒല്ലൂക്കര ബ്ലോക്ക്
  1. നടത്തറ
  2. പുത്തൂർ
  3. മാടക്കത്തറ ഈസ്റ്റ്
  4. മാടക്കത്തറ വെസ്റ്റ്
  5. പാണഞ്ചേരി
 7. ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക്
  1. ചേർപ്പ് നോർത്ത്
  2. ചേർപ്പ് സൗത്ത്
  3. അവിണിശ്ശേരി
  4. വല്ലച്ചിറ
  5. പാറളം
 8. തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക്
  1. തളിക്കുളം
  2. വാടാനപ്പിള്ളി
  3. നാട്ടിക
  4. ഏങ്ങണ്ടിയൂർ
  5. വലപ്പാട്
 9. വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക്
  1. മുണ്ടത്തിക്കോട്
  2. തെക്കുംകര
  3. വടക്കാഞ്ചേരി നോർത്ത്
  4. വടക്കാഞ്ചേരി സൗത്ത്
  5. എരുമപ്പെട്ടി
  6. മുള്ളൂർക്കര
  7. വരവൂർ
  8. ദേശമംഗലം
 10. പഴയന്നൂർ ബ്ലോക്ക്
  1. പഴയന്നൂർ
  2. തിരുവില്വാമല
  3. കൊണ്ടാഴി
  4. ചേലക്കര
  5. പാഞ്ഞാൾ
  6. വള്ളത്തോൾ നഗർ
 11. കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക്
  1. കുന്നംകുളം നോർത്ത്
  2. കുന്നംകുളം സൗത്ത്
  3. കുന്നംകുളം സെൻട്രൽ
 12. ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക്
  1. ചൊവ്വന്നൂർ
  2. കാട്ടകാമ്പാൽ
  3. കടവല്ലൂർ
  4. പോർക്കുളം
  5. ചൂണ്ടൽ
  6. കണ്ടാണശ്ശേരി
  7. കടങ്ങോട്
  8. വേലൂർ
 13. ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക്
  1. ഗുരുവായൂർ ടൗൺ
  2. ഗുരുവായൂർ നോർത്ത്
  3. ചാവക്കാട്
  4. വടക്കേകാട്
  5. തെക്കാട്
  6. പുന്നയൂർക്കുളം
 14. മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്
  1. മുല്ലശ്ശേരി
  2. വെങ്കിടങ്ങ്
  3. പാവറട്ടി
  4. എളവള്ളി
 15. മാള ബ്ലോക്ക്
  1. കുഴൂർ
  2. ആളൂർ
  3. പൊയ്യ
  4. അന്നമനട
  5. മാള
 16. മതിലകം ബ്ലോക്ക്
  1. ആല
  2. മതിലകം
  3. ശ്രീനാരായണപുരം
  4. പെരിഞ്ഞനം
  5. കൈപ്പമംഗലം
  6. എടതിരിത്തി
 17. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക്
  1. എടവിലങ്ങ് 
  2. പുല്ലൂറ്റ് 
  3. എറിയാട്
  4. ലോകമലേശ്വരം
  5. മേത്തല ഈസ്റ്റ്
  6. മേത്തല വെസ്റ്റ്
 18. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ ബ്ലോക്ക്
  1. പുത്തൻചിറ
  2. വേളൂക്കര ഈസ്റ്റ്
  3. വേളൂക്കര വെസ്റ്റ്
  4. പൂമംഗലം
  5. പടിയൂർ
  6. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ
 19. ഇരിങ്ങാലക്കുട ടൗൺ ബ്ലോക്ക്
  1. ഇരിങ്ങാലക്കുട നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് 
  2. ഇരിങ്ങാലക്കുട സൗത്ത് വെസ്റ്റ് 
  3. പൊറത്തിശ്ശേരി
 20. ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂറൽ ബ്ലോക്ക് 
  1. പറപ്പൂക്കര 
  2. കാട്ടൂർ 
  3. കാറളം 
  4. മുരിയാട്
 21. കൊടകര ബ്ലോക്ക് 
  1. കൊടകര 
  2. മറ്റത്തൂർ 
  3. വരന്തരപ്പിള്ളി 
  4. തൃക്കൂർ 
  5. നെന്മണിക്കര 
  6. അളഗപ്പനഗർ 
  7. പുതുക്കാട്
 22. ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക്
  1. ചാലക്കുടി ഈസ്റ്റ് 
  2. ചാലക്കുടി വെസ്റ്റ്
  3. ചാലക്കുടി നോർത്ത് 
  4. കൊരട്ടി ഈസ്റ്റ് 
  5. കൊരട്ടി വെസ്റ്റ് 
  6. മേലൂർ 
  7. പരിയാരം 
  8. കോടശ്ശേരി 
  9. കാടുകുറ്റി 
  10. പോട്ട
  11. വി.ആർ.പുരം