അപകട മരണങ്ങളുടെ വിലാപ ഭൂമിയിൽ.. പുതുക്കാട് ദേശീയപാത കവലയിൽ ഉണ്ടായ റോഡ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട 2 പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരുടെ ദീപ്ത സ്മരണയിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും സുരക്ഷിത പാത വേണ്ടിയും നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം.


Related