സ.ഉ(അച്ചടി) നം.82/2022/ധന തിരുവനന്തപുരം, തീയതി:04/07/2022 സ.ഉ(അച്ചടി) നം.82/2022/ധന തിരുവനന്തപുരം, തീയതി:04/07/2022
സ.ഉ(അച്ചടി) നം.82/2022/ധന തിരുവനന്തപുരം, തീയതി:04/07/2022 സ.ഉ(അച്ചടി) നം.82/2022/ധന തിരുവനന്തപുരം, തീയതി:04/07/2022
സ.ഉ(കകേ)നസം.165/2022/ധന ബക്കാങങ്ക് വഴഴികയക്കാ ട്രഷറഴി വഴഴികയക്കാ പപെന്‍ഷന്‍ വക്കാങ്ങുന്ന ശയക്കാവലസംബരക്കായ 80 വയസങ്ക് കേഴഴിഞ സര്‍വവീസങ്ക് പപെന്‍ഷന്‍കേക്കാര്‍കങ്ക് / കുടസംബപപെന്‍ഷന്‍കേക്കാര്‍കങ്ക് മസ്റ്ററഴിസംഗങ്ക് നടത്തുവക്കാന്‍ ട്രഷറഴിയുപട വക്കാതഴില്‍പ്പടഴി കസവനസം നടപ്പഴിലക്കാകഴി ഉത്തരവങ്ക് പുറപപ്പടവഴിക്കുന.
GPAIS death claim GPAIS death claim
GO-P-No-226-2012-Fin-dated-18-04-2012 GO-P-No-226-2012-Fin-dated-18-04-2012
GO(P) 4600_2022_23062022_Medisep GO(P) 4600_2022_23062022_Medisep
GO(P)No6-2022- FinDated 13-01-2022 GO(P)No6-2022- FinDated 13-01-2022
GO(P)No18-2022- Fin Dated 15-02-2022 GO(P)No18-2022- Fin Dated 15-02-2022
Circular No 33-2022-FinDated 18-04-2022
നം.TRY/140/2022-p3 സംസ്ഥാന സര്‍വീസ്‌ / കുടുംബ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ വാര്‍ഷിക ലൈഫ്‌ മസ്റ്ററിങ്‌ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്‌ - സംബന്ധിച്ച്‌.
07. 10. 2021 തീയതിയിലെ GO(P)No. 1/2021/PIE&MD സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം *Revenue വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകുന്ന
Pension without Delay GO
Pay and allowances deferred from the salary of April 2020
Treasury account money withdrawal village officer
Pension - Revision of Pension and Family Pension to those coming under UGC Scheme - Orders issued.
Cir No-10-2021 - ഇ-പെൻഷൻ പ്രൊപ്പോസലിനൊപ്പം ഫിസിക്കലായി നൽകിയിട്ടുളള പെൻഷണറുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റോൾ & ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് രേഖകളുടെ പകർപ്പ് ട്രഷറിയ്ക്കു സമർപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
REPORT OF THE 11th PAY REVISION COMMISSION, KERALA - Part1
Pension - Payment of arrears of pension - Revised procedure - Orders issued
Pension-KSR-Amendments to Rule 42 Parts 111- KSR Orders issued
Rules-KSR Part III-Guidelines to avoid Delay in payment of Pensionary benefits
Rules -KSRs Part III Speedy settlement of Pensionary claims-Guidelines to avoid delay
Pension - Reckoning of prior service under Central Govt/Central Public Sector Undertakings put in by State govt. Employees - Modification - Orders issued
Allowance - Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees/ Pensioners with effect from 01/07/2002, 01/01/2003, and 01/07/2003 - Revision - Orders Issued
Allowance - Dearness Relief to State Service Pensioners - Payment of Arrears due with effect from 01/07/2003 - Revised Orders - Issued
Pension - Rule 63, Part III Kerala Service Rules - Increment barred without cumulative effect - Notionally reckoning for calculation of pensionary benefits - Orders Issued
Public Services - Interim Relief to State Government Employees and Pensioners - Sanctioned - Orders Issued
Public Services - Interim Relief to State Ex-Gratia Pensioners - Sanctioned - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance/ Dearness Relief to State Government Employees/ Pensioners with effect from 01/01/2004 & 01/07/2004 - Revision - Orders Issued
Pension - Revision of Pension and other related benefits consequent on revision of pay scales from 01/07/2004 - Orders Issued
Pension - Revision of Pension and other related benefits - Modifications - Orders Issued
Pension – Revision of Pension consequent on revision of pay scales – Procedures for revision of pension –revised orders issued
Revision of Pension - Extending benefit of revision?to those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and Retiring prior to 01/07/2004 - Orders Issued
Pension Revision - Provisional Revision of Pension to those who retired after 01/07/2004 from UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Sanctioned - Orders Issued
Revision of Ex-Gratia Pension to those retiring after 01/07/2004 - Sanctioned - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees/ Pensioners with effect from 1.1.2005, 1.7.2005, 1.1.2006 and 1.7.2006 - Revision - Orders Issued
Allowance - DA/DR to State Government Employees/Pensioners with effect from 01/01/2005, 01/07/2005, 01/01/2006 and 01/07/2006 - Erratum - Orders issued
Revision of Pension - Interest for delay in Revision - Sanctioned - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees retired/will be retiring on or after 01-01-2007 and Dearness Relief to Pensioners with effect from 01-01-2007 - Revision - Orders Issued
Allowance-Dearness Allowance/Dearness Relief to Teachers etc coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and Pensioners on UGC/AICTE/Medical Education Schemes in State Service with effect from 1-1-2005, 1-7-2005, 1-1-2006 and 1-7-2006 - Revision - Orders Issued
Medical Allowance to Part-time Contingent Pensioners and Pro-rata Pensioners - Enhanced - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance/Dearness Relief to State Government Employees/Pensioners with effect from 01/01/2005, 01/07/2005, 01/01/2006 and 01/07/2006 in respect of those who are continuing in pre-revised scale of 1997 Pay Revision - Rates of DA/DR-Modification-Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance to Teachers etc. coming under U.G.C/A.I.C.T.E/Medical Education schemes retired/will be retiring on or after 1-1-2007 and Dearness Relief to Pensioners coming under above schemes with effect from 01/01/2007-Revision-Orders Issued
Revision of Ex-gratia pension to those retiring prior to 01/07/2004 - Sanctioned - Orders
Allowance - DA to Teachers coming under UGC/AICTE Medical Education Scheme in the state service extended to the scientific staff of Kerala State Council for Science and Technology, Environment and its R&D Centres - Orders Issued
KSRs Part-III - Amendment to Rule 113 and Rule 5 (iii) of Pension Commutation Rules - Modification - Orders Issued
Early release of 3% DA
Allowance-Dearness Allowance to Teachers Etc Coming Under UGC/AICTE /Medical Education Schemes Retired/Will Be Retiring on or After 1/1/2007 And DR to Pensioners Coming Under Above Schemes With Effect From 1.1.2007 - Erratum-Orders Issued
Amendment of the Rules in Part III Of the Kerala Service Rules (S.R.O. No.935/2007)- Reg
Amendment of the Rules in Part III Of the Kerala Service Rules (S.R.O. No.936/2007)- Reg
Allowance-Dearness Allowance to State Government Employees and to the Teachers Coming Under UGC/AICTE /Medical Education Schemes who have Retired/Will Be Retiring on or After 1/1/2007 and DR to Pensioners With Effect From 1.1.2007 - Revision-Orders Issued
Additional 6% DA Sanctioned from 01/01/2007
Early Disbursement of pay and allowances of December 2007 and pension and family pension for January 2008 in connection with Christmas
Revision of Pension - Interest for delay in revision - modified - Orders issued
Amendment to Rule 86 A Part I Kerala Service Rules - Application to pensioners - Cir No.48/2007/Fin dated 16.06.2007 - Cancelled - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/07/2007 - Revision - Orders issued
Pension - Revision of Pension / Family Pension of the pensioners of Corporation/ Municipalities - orders issued
KSRs, PART III - Family Pension to widowed disabled daughters and divorced disabled daughters - Further clarification - Orders Issued
Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and to the teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes - Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education
Kerala Service (Fourth Amendment) Rules, 2008 (S.R.O. No.666/2008)
Ad hoc Bonus and Special Festival allowance 2007-2008 to State Government Employees and Pensioners - Orders Issued
Adhoc Bonus and Special Festival Allowance 2007-2008 to State Government Employees and pensioners and Onam Advance for 2008 - Further modification - Orders Issued
Establishment - Treasuries - Pay and allowances for September 2008 and Pension for October 2008 - Early Disbursement in connection with Ramzan Festival - Sanctioned - Orders issued.
KSR Part III - Family Pension to Mentally Disabled Son/Daughter - Nomination of Guardian - Orders Issued
Establishment - Treasuries - Pay and Allowances of December 2008 and Pension and Family Pension for January 2009 – Early Disbursement in connection with Christmas – Sanctioned – Orders Issued
7% increase of Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/07/2008 - Revision - Orders Issued
Date of retirement of Government Employees and Teachers – Unification – Orders issued.
Date of Retirement of Government Employees and Teachers - Unified - Extension of the benefit to other categories - Orders issued
Unification of date of retirement of Government Employees and Teachers - Submission of pension papers - Instructions - Issued - Reg.
Dearness Relief on pension to Retired State Judicial Officers and Chairman and members of Kerala Public Service Commission who were in receipt of Dearness Relief at Central rates - with effect from 01/07/2008 - Revision - Orders Issued
10% increase of Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes with effect from 01/01/2009 (Revised rate of DR 55%) - Authorization of the Accountant General is also attached
Pension - Reckoning of prior service in Central Government /Central Public Sector Undertakings put in by State Government Employees - Modification of - Orders issued
Unification of the date of retirement of Government Employees and Teachers - Recruitment at entry level - Orders issued
Unification of the date of retirement of Government Employees and Teachers - Recruitment at entry level - Orders issued
Kerala Service Rules, Part III - Family Pension - Guardianship certificate to mentally challenged persons - Further Orders issued
Establishment- Treasuries- Pay and allowance of August, 2009 and Pension and Family Pension for September 2009- Early Disbursement in connection with Onam Festival- Sanctioned -Orders issued.
AD HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2008-2009 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS-ORDERS ISSUED
Kerala Service (Third amendment) Rules 2009 - Amendment to rule 14 E ,Part III KSRs (S.R.O No.755/2009) - Reg
ALLOWANCE - DEARNESS ALLOWANCE TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND TO THE TEACHERS COMING UNDER UGC/AICTE/MEDICAL EDUCATION SCHEMES - DEARNESS RELIE TO STATE GOVERNMENT PENSIONERS AND FAMILY PENSIONERS INCLUDIN THOSE COMING UNDER UGC/AICTE/MEDICAL EDUCATION SCHEMES AND THOSE DRAWING DEARNESS RELIEF AT CENTRAL RATES WITH EFFECT FROM 01.07.2009 - REVISION - ORDERS ISSUED
Pay and Allowances of November, 2009 and Pension and Family Pension For December 2009 - Early Disbursement in connection with Bakrid Festival - Sanctioned - Orders Issued.
Pay and Allowance of December 2009 and Pension and Family Pension for January 2010 - Early Disbursement in connection with Christmas - Sanctioned - Orders issued.
Kerala Service Rules - Enhancement of Child Adoption Leave up to 180 Days - Orders issued.
Kerala Service (1st Amendment) Rules,2010 - Amendment to Rule 56 Part III KSRs (S.R.O No.238/2010) - Reg
Pension - Kerala Service (2nd Amendment) Rules,2010 - Part III - Rule 7 of Part A, Appendix X - Amendment - Issued. (S.R.O No. 239/2010)
Kerala Service (3rd Amendment) Rules, 2010 - Amendment to Rule 90,138 and Forms Part III KSRs (S.R.O No.240/2010) - Reg
Government Decision (i) to (vi) Below Rule 56, Kerala Service Rules, Part III - Deleted - Orders issued
Kerala Service (Sixth Amendment) Rules, 2010 - Amendment to Rule 77 & 102 Part I KSRs (S.R.O No.268/2010) - Reg
Voluntary Retirement - Preliminary Verification by the Accountant General - Further instructions - Reg.
Voluntary Retirement - Preliminary Verification by the Accountant General - Further instructions - Reg.
UGC Scheme - Revision of Scale of pay of teachers in Universities, Affiliated colleges, teachers in Law Colleges and Engineering Colleges and Kerala Agricultural University and teachers in Physical Education and qualified Librarians etc – Orders Issued.
(NPS) Pension - Implementation of New Pension Scheme for All India Service Officers (Kerala Cadre) recruited on or after 01/01/2004 - Gidelines and detailed procedures to be followed in the Scheme - Further Orders issued.
Pension – Revision of pension and family pension to those coming under UGC / AICTE / Medical Education Schemes and retired prior to 1.1.1996 based on the pay scales from 1.1.1996 – Orders issued.
14% increase of Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners (Revised) rate of DR 78%)
14% increase of Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners (Revised) rate of DR 78%)
Authorization of the Accountant General -14% increase of Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners (Revised rate of DR 78%)
Pay and Allowances of August,2010 and Pension and Family Pension for August 2010 - Early Disbursement in Connection with Onam Festival - Sanctioned - Orders issued.
AD HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2009-2010 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS - ORDERS ISSUED.
Finance Department - Opening of Pension Treasury Savings Bank (PTSB) Account for all Pensioners - Further Orders issued.
Pension - Revision of pension and family pension to those coming under UGC / AICTE / Medical Education Schemes and retired prior to 01.01.1996 based on the pay scales from 01.01.1996 - Erratum - Orders issued
Kerala Service Rules, Part III - Family Pension - Sharing of Family Pension Among Mentally Challenged Persion - Orders issued.
5% increase in Pension / Family Pension in respect of employees who retired / expired during the period from 01/03/2002 to 30/06/2004 - Orders issued.
Pension Revision2004 - Special Pay in Lieu of Higher Time Scale of Pay - Reckoning of - Orders issued.
(16 %) Dearness relief to state government pensioners and family pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education schemes and those drawing dearness relief at central rates with effect from 01/07/2010 - Revision Orders Issued
Authorization of the Accountant General - (16 %) Dearness relief to state government pensioners and family pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education schemes and those drawing dearness relief at central rates with effect from 01/07/2010 - Revision Orders Issued
Pay and allowances of December 2010 and Pension and Family Pension for January 2011 - Early disbursement in connection with Christmas - Sactioned - Orders issued.
Pension/Family Pension in respect of employees who retired/ expired during the period from 01/03/2002 to 30/06/2004 - Modification - Orders issued
Voluntary retirement and Invalid Pension - Allowance of weightage on unification of date of retirement - Orders issued.
Allowance - Dearness Allowance to State Government Employees and to the Teachers Coming Under UGC/AICTE/Medical Education Schemes - with effect from 01/07/2010 - Revision - Orders issued.
Revision of Pay and Allowances of State Government Employees- staff of Educational Institutions etc. - Recommendations of the 9th Pay Revision Commission – Implementation - Orders issued.
Revision of Pay and Allowances of University employees of the State - Recommendations of the 9th Pay Revision Commission – Implementation of orders issued.
Pension - Revision of Pension and other related benefits consequent on revision of pay scales from 01/07/2009 in accordance with the recommendation of the 9th Pay Revision Commission -
Pension - Revision of Pension/Family Pension in respect of employees consequent on revision of pay scales from 01/07/2009 - Modification - Orders issued.
Allowances Dearness allowance to State Government Employees and to the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes -Dearness Relief to State Government Pensioners and family Pensioners including those who coming under UGC/AITCE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Relief at Central rates with effect from 01/01/2011-Revision
Pay and allowances of April 2011and pension and family Pension for May 2011-Early disbursement in connection with Easter and Vishu -Sanctioned
Dearness Allowance to State Government Employees and to the Teachers coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes-Dearness Relief to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Relief at Central Rates with effect from 01.01.2011- Modification Erratum
Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Relief at Central rates w.e.f. 01.01.2011
Pension-Family Pension- Revision-UGC-AICTE-Medical Education Scheme
Eligibility for Family Pension to parents & unmarried daughters above 25 years of age- Enhancement in income limit
Pension/Family pension of University Employees-Revised
Budget Estimates 2011-2012-Pension and Miscellaneous-Authorisation of additional expenditure-Miscellaneous General Services-Sanctioned
Revision of Pension of pre -01.07.2009 Pensioners-anomaly in fixing pension-clarification- orders-issued.
Eligibility for Family pension to parents and unmarried daughters above 25 years-Orders Modified
Disbursement of pensionary benefits on the date of retirement; Instructions issued
7% Hike in DA/DR - Orders issued.
Early Disbursement of Pay and Allowances of December 2011 and pension and Family Pension for January 2012-Orders issued.
Settlement of Pensionary claims in man missing cases-Orders Modified
Revision of pay of Government employees, staff of educational institutions, local bodies, etc. - Constitution of Pay Revision Commission - Terms of Reference, Creation of Posts - Orders issued.
Revision of Pension in respect of 1st Grade Professors of Arts and Science Colleges under non-UGC Scheme-Clarification
KSR - Enhancement of age of retirement and creation of supernumerary posts
Kerala Service Rules - Amendment of Rules in Part I of the Kerala Service Rules
Amendment to KSR Part III
UGC/MES/AICTE Schemes-Revision of Pension and Family Pension-Modified
Kerala Service Rules Part III,Rule 100 Reemployment Pay of Pensioner -Clarification -Orders issued
Dearness Relief to state government pensioners and family pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schmes - Revision orders issued
Pension Revision 2009 Special Pay in lieu of Higher Time Scale of pay -Reckoning of Orders issued
Revision of pension /family pension in respect of Principals of Arts and Science Colleges, Sanskrit Colleges,Training Colleges and Physical Education Colleges under non UGC Scheme-clarification
Revision of pension in respect of UGC/AICTE/MES pensioners-Modification
Payment of higher rate of family pension -enhancement of age limit- orders issued
Family pension for life to disabled sons/daughters of Government servants /pensioners- Issuance of Medical certificate -Instructions issued
Fiscal Management Measures to control Expenditure to achieve Fiscal Consolidation -orders issued
Revision of pension and other related benefits- modified
Dearness Allowance to State Government Employees etc - Revised
Dearness relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners
Higher Education Department - Pensionary beneits to Private College Teachers - Recovery of irregular payments - regarding
Pay and allowances of December 2012 and pension and family pension for January 2013 - Early disbursement in connection with Christmas- sanctioned- Orders issued.
Revision of pension and Family pension to those coming under UGC/AICTE/Medic Education Scheme-Modified
(NPS) Implementation of National Pension System to employees joining service with effect from 01/04/2013
Higher Education Department - Payment of 6 th YGC Pay revision arrears – Orders have issued
Disbursement of pensionary benefits on the date of retirement-State level
Dearness Allowance Arrears-Crediting to Provident Fund Account -Time Limit Extended
Part III Kerala Service Rules Amendment
Treasury Fixed Deposits-Revision of rate of interests- Modified-Sanctioned- Orders issued
Implementation of National Pension System for State employees appointed after 01/04/2013
Implementation of National Pension System to the State Government Employees -erratum
Implementation of National Pension System for to the State Government Employees - Continuance of KSR Part III pension scheme
Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Famity Pensioners including those coming under UGC/ ATCTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Retief at Central Rates with effect from 01-01-2013
Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Famity Pensioners including those coming under UGC/ ATCTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness Retief at Central Rates with effect from 01-01-2013.
Kerala Service Rules Part III Rule 100 Reemployment pay of pensioners-further clarification
Qualifying service for pensionary benefits - Inclusion of new services in the array of qualifying services of statutory pension -Instructions
Expeditious settlement of pension claims-delay in submission of pension papers - guidelines issued
KSRs Part III Rule Reemployment pay of pensioners coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes
Monetary Effect of Pensionary benefits consequent to reduction in punishment awarded earlier in a disciplinary proceedings clarifications issued Monetary Effect of Pensionary benefits consequent to reduction in punishment awarded earlier in a disciplinary proceedings clarifications issued
Treasuries Department - Legal heir ship Certificate Instructions issued
Family Pension to the parents of deceased Govt. Employee consequent on remarriage/death of spouse
SRO Amendment to Part III KSR
Pension/Family Pension for October 2013 - Early disbursement in connection with ONAM
Issuance of orders relating to Revision of pensionary benefits from Finance Department
Implementation of National Pension system Personnel who availed LWA
Implementation of National Pension System Execution of agreement sanction accorded
Family pension at higher rate to the families of part time contingent employees/pensioner
Dearness allowance arrears-Crediting to Provident Fund Accounts-Time limit extended
Government Employees- Modification to Application Form
Family Pension to Parents of deceased Government Employee- Liberalizing existing norms
(NPS) Implementation of National Pension System - Accounting Procedure - Adoption of Decentralized mode - Sanction Accorded
Pension Revision 2009 - Special Pay in lieu of Higher Time Scale of Pay - Modification
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness relief to State Service Pensioners /Family Pensioners - General Guidelines
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners- Revised rates effective from 01.07.2013
Revision of Pension and Family Pension in respect of those coming under UGC/AICTE/MES - Arrears sanctioned
(NPS) Implementation of National Pension System in PSUs /Universities/Autonomous bodies/Boards etc -Guidelines
(NPS) Implementation of National Pension System in Local Self Government Institutions - Orders
Payment of Dearness Arrears to the pensioners / family pensioners w.e.f. 1/7/2013 to 31/12/2013
Reckoning of prior service for pensionary benefits - Instructions Issued
Revision of pension/family pension in respect of those coming under UGC/AICTE/Medical Education Scheme - arrears on account of revision - Clarifications issued
Revised Dearness Relief to State Pensioners/Family Pensioners with effect from January 2014 - Orders issued
DA Arrear -Crediting to PF Accounts- Time Limit Extended
Special Festival Allowance for Pensioners
Revision of pension/family pension in respect of those coming under UGC/AICTE/Medical Education Scheme -Arrears on DCRG and commuted value of pension on account of revision -Clarifications
Preparation of Database in respect of State Service Pensioners - PRISM (Pensioner Information System) -Sanctioned
Revision of pension in respect of those coming under UGC/AICTE/M.Edn Scheme Scale of Pay - Protection of drop in emoluments of post 1.1.2006 pensioners - Sanctioned
Kerala Financial Code Vol II - Form No.58 incorporated-Orders issued
Kerala Service Rules - Amendment of Rule 60, Part I KSR
(NPS) National Pension System -Employees covered under NPS deputed to State Government Departments from Autonomous Bodies, central Government and other State Governments -Orders issued
Preparation of database in respect of State Service Pensioners - PRISM (Pensioner Information System) - Entry of data of pensioners in PRISM - Holding the original Pension Payment Orders in treasuries - Orders issued
Revision of pension in respect of non UGC teachers retired prior to 01-01-1986 reckoning revised pay under UGC scheme implemented w.e.f. 01-01-2006 - Orders issued
Payment of Dearness Allowance to Government Employees and Dearness Relief to pensioners
Kerala Service Rules, Part III - Pension revision - Cases of pensioners whose average emolument spread over to pre-revised and revised scale of pay – Orders issued
Eligibility for Family Pension to Parents and unmarried daughters above 25 years of age widowed disabled daughters and divorced disabled daughters -Enhancement of Income limit - Revised - Orders issued
Dearness Allowance Arrears - Crediting to Provident Fund Accounts - Time limit extended
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears – Release of second installment – Sectioned – Orders issued
Revision of pension in respect of non-UGC teachers retired prior to 01.01.1986-Clarification- Orders issued
Revision of pension in respect of non-UGC teachers retired prior to 0A1.01.1986 - Modification Orders issued
Reckoning of prior service in aided school - Judgment in WP(C) No. 20495/13 filed by Sri. A J Joseph - Complied with - Orders issued.
Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to pensioners- Rates revised w e f 01-01-2015
Kerala Service Rules, Part III- Modifying the priority for nomination in Rule 71 - Orders issued
Dearness Allowance/Dearness Relief revised
(NPS) National Pension System for All India Service (Kerala Cadre) Officers and State employees -Realization of backlog contributions - Guidelines and accounting procedure- Orders issued
Revision of Pay and Allowances - Orders Issued
Revision of Pension and related Benefits (2014) - Orders Issued
Treasury Savings Bank - Payment of balance in the Savings Bank to the legal heirs of depositors without production of a succession certificate - Monetary limits enhanced - Orders issued
Tax Deduction at Source - Submitting Self-Declaration and Documents of Eligible Deduction to DDO - Instructions issued
Pay Revision 2014-Modification / Erratum - Orders issued
Pay Revision 2014 - Erratum/ Modifications - Orders issued
Extending UGC Scheme pension to the teachers under DME who retired prior to 01-04-1990 and to the teachers under DTE who retired prior to 01-01-1986-Orders issued
Pension - Revision of pension and other related benefits consequent on Revision of pay scale from 01-07-2014 - Modification - Orders issued
(NPS) National Pension System (NPS) - Realization of backlog contributions in respect of employees covered under NPS deputed to State Government Departments from Autonomous Bodies, Central Government and other State Governments - Orders issued
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners -Revised rates effective from 01/01/2016
Dearness Allowance Arrears - Crediting to Provident Fund Accounts - Time Limit Extended - Orders issued
Prior Service in Aided school/college of the Aided School/College Staffs Declared as non qualifying service for pension - Orders issued
Dearness Relief on pension to State Government Pensioners and Family Pensioners including those coming under UGC/AICTE/Medical Education Schemes and those drawing Dearness relief at Cenrtal Rates w.e f. 01/01/2016
Pay Revision 2014- Payment of arrears-Detailed instructions/guidelines issued
Payment of Dearness Relief to Ex-gratia Pensioners/Ex-grAatia Family Pensioners - Revised rates effective from 01-01-2016 - Orders issued
Revision of pension and other related benefits in respect of University Pensioners consequent on revision of pay scales from 01-07-2014 - Modification -Orders issued
Distribution of pension arrears of deceased Pensioners/Family Pensioners -Instructions issued
Pension - Prior service in Aided school/College of the Aided School/ College Staffs - Declared non qualifying service for pension - Modification - Orders issued
Family Pension- Yearly submission of Certificate showing marital status - Instructions - Orders issued
Bonus/Special Festival Allowance for the year 2015-16 to State Government Employees and Pensioners - Sanctioned - Orders issued
Family Pension - Eligible children happen to be multiple birth- Modification
Family Pension for life time to the unmarried daughters of deceased Government Servants - Modified - Orders -Issued
Pension - Fee for copy of the duplicate PPO - Enhanced - Orders Issued
WP(C)No. 26357/2016 filed by Smt. Anna.K.J, Senior Lecturer (Rtd), St. Teresa's College, Ernakulam before Honble High Court of Kerala - Judgment Complied
Payment of Sixth UGC Pay Revision Arrears - Release of 3rd installment - sanctioned - orders issued
Circular Regarding- UGC 6th Scheme-Pay Revision Arrear for 3rd Installment
Circular Regarding-UGC 6th Scheme-Pay Revision Arrear for 3rd Installment-Instruction-reg
Circular Regarding- Placement-UGC 5th Scheme-extension to 17/09/2016
Circular Regarding- Placement-UGC 5th Scheme-extension to 17/09/2016
Higher Education Department Paymentof sixth UGC payrev1s1on arrears Release of third Installment Conditions Clarification Orders Issued.
Enhancement of Dearness Allowance /Relief by 3% to State Government Employees and Pensioners
PRISM - e-Submission of pension papers-Detailed Guidelines issued
Introducing Health Insurance Scheme to Kerala Government Employees and Service Pensioners
Dearness Allowance/Relief revised with effect from 01/01/2017
Fifth Amendment of 2015
Fourth Amendment of 2015GO(P) No 67-2017-Fin dated 22-05-2017.pdf
Third Amendment of 2015
Second Amendment of 2015
Amendment of 2015
AMENDMENT TO ARTICLE 250(1)—KERALA FINANCIAL CODE Volume I
Allowance - DA/DR to State Government Employees/Pensioners w.e.f 01/01/2017- Modified
Ramzan- 2017 - June Advance payment of salary and allowances
Earned Leave surrender
സർവ്വീസിലിരിക്കെ മരണമടയുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സർക്കാർ ബദ്ധ്യതകൾ എഴുതിത്തള്ളന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതുക്കിയ ഉത്തരവ്
Expeditious Settlement of Pension Claims-delay in submission of pension papers-instructions issued.
Introduction of Pension Portal for all service pensioners in the State for pension related
Bonus/Special Festival Allowance for the year 2016-17 to State Government Employees and Pensioners - Sanctioned - Orders issued
Modifying and renaming Form II and Form 2 in the Pension Book and KSR Part III - Revised
Reckoning of aided school service and aided college services for pension - Modification
Reckoning aided school service and aided college service for pension - Clarification
Reckoning prior Central Govt service of University employees for pensionary benefits
Dearness Allowance for Government Employees and Dearness Relief for pensioners with effect from 1-7-2017
MDRD letter regarding UGC Pension Revision
Kerala Service (Fourth Amendment) Rules 2018
Kerala Service (Fifth Amendment Rules) 2018
Kerala Service (Sixth Amendment Rules) 2018
Kerala Service (Seventh Amendment Rules) 2018
Kerala Service (Nineth Amendment) Rules, 2018
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ
Treasury Savings Bank Accounts - Revision of interest rate
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തുടര്‍ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2017 -18 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു
ഓണം പ്രമാണിച്ച് ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും പെന്‍ഷനും മുന്‍കൂറായി നല്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി
Amendment of the Rules - In Part III of the Kerala Service Rules, in rule 14E
Balance transfer that included in the february invoice
Treasury Fixed Deposits - Revision of rates of interest
Launching Mobile App for Treasury Savings Bank (TSB) and Pensioner's portal
Pensioner's Meet - കാലവർഷക്കെടുതി - മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് പെൻഷൻകാരുടെ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
Government have called for Proposals for implementing Medisep.
വിദേശത്ത് സ്ഥിര താമസമാക്കിയ സേവന പെൻഷൻകാർക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാതെ തന്നെ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Revised rates effective from 0Unit (PRU) Payment of Dearness Allowance to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Orders issued1/01/2018 and 01/07/2018 - Orders issued
Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners -Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of arrears- Modified orders issued
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി (മെഡിസെപ്) - പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് റിലയൻസ് ജനറർ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of Arrears - Orders issued.
Payment of DA to State Government Employees and Dearness Relief to State Service Pensioners/Family Pensioners -Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of arrears- Modified orders issued
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതി (മെഡിസെപ്) - പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് റിലയൻസ് ജനറർ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനിക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു
Payment of Dearness Allowance to State Government Employees - Revised rates effective from 01/01/2018 and 01/07/2018 - Payment of Arrears - Orders issued.
Kerala Service Rules - PArt III - Deletion of Government Decision No.3 and 8 below Rule 14 E, Part III KSRs - Orders issued (കേരള സർവീസ് റൂൾശ് ഭാഗം -III-ലെ ചട്ടം 14 E യ്ക്ജ്കു കീഴിലെ 3, 8 സർക്കാർ തീർമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറെപ്പെടുവിയ്ക്കുന്നു)
e-PPO സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പിലാക്കി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.
Introduction of e-TSB (employee - Treasury Savings Bank) account for disbursement of pay and allowances of all Government employees and introduction of internet banking facility for personal TSB accounts - Approved - Orders - Issued.
Treasury Fixed Deposit Scheme - Revision of rates of interest - Sanctioned Orders issued.
Introduction of ETSB System for disbursement of pay and allowances of all Government employees - Fixing interest rate and permitting internet banking for all individual TSB accounts - Approved - Orders - Issued.
MEDISEP Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. Approved - Orders issued
Ad-Hoc Bonus and Special Festival Allowance 2018-19 to State Government Employees and Pensioners- Sanctioned - Orders Issued (സംസ്ഥാന സര്‌ക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും, പെൻഷൻകാർക്കും 2018-19-ലെ ബോണസ് / പ്രത്യേക ഉത്സവബത്ത - അനുവദിച്ച് - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.)
Amendment of the Rules - In Part III of the Kerala Service Rules - regarding.
പ്രിസം (PRISM) - വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെ മാറ്റി പകരം ആളെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.
Reckoning of aided school service for pension - Clarification orders issued.
Revision of pay of Government employees, staff of educational institutions, local bodies, etc. - Constitution of Pay Revision Commission - Orders issued.