പ്രിസം (PRISM) - വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നോഡൽ ഓഫീസർമാരെ സർക്കാർ അനുമതി കൂടാതെ മാറ്റി പകരം ആളെ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

OPEN IN NEW PAGE
Related