പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്


സമ്മേളനത്തിന് അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ട് സർവ്വാദരണീയനായ പി. ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്..

 

Related