ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക്


മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് കെ.എസ്.എസ്.പി.യു.അംഗങ്ങളുടെ സംഭാവന ആദ്യ ഗഡു ആയ 4,15,50,000/-രൂപയുടെ ചെക്ക്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, പ്രസിഡന്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ക്ക് കൈമാറുന്നു

 

 

 

Related