2015 പെൻഷൻ ശമ്പളപരിഷ്കരണം അടിയന്തരമായി ചർച്ച ചെയ്ത് നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ധർണ്ണ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ശ്രീമതി അജിത ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


Related