കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ 26 1 2006 ൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ലാ ആസ്ഥാനം.


Related