ആചാര്യ ദേവോ ഭവ: സ്ഥാപക പ്രസിഡൻറ് പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് നൂറ്റി ഒന്നാം ജന്മദിനാശംസകൾ! സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.


 

 

Related