2019 ഡിസംബർ 12 ന് പുതുക്കാട് കവലയിൽ റോഡപകടങ്ങൾക്കെതിരെ നാടുണർത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നിന്ന്


Related