എം ഗോവിന്ദന്‍ കുട്ടി ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുക ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് തവണകളായി നൽകാനുള്ള രേഖ ഷിബുവിന് കൈമാറുന്നു.


Related