ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള പി പി തോമസ് തവണകളായി നൽകുന്ന ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻതുകയുടെ രേഖ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിബു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.


Related