മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് K.S. S. P. U. യൂണിറ്റ് രക്ഷാധികാരി ബാലൻ മാസ്റ്റർ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയായ 22000/ രൂപയുടെ ചെക്ക് കെ.വി.അബ്ദുൽ ഖാദർ MLA ക്ക് കൈമാറുന്നു.


Related