വനിതാ സമ്മേളനം ഡോ. കെ.പി.എൻ. അമൃത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


Related