തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം. ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ.


Related