കായികതാരം എം.എസ്.വിജയലക്ഷ്മിക്ക് ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുമോദനങ്ങൾ. മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ മൊമെന്റോ നൽകുന്നു.


Related