റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.രാജൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


Related