സ്വാഗതസംഘം ചെയർമാൻ സി.സി, മുകുന്ദൻ എം.എൽ.എ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു


Related