പ്രകടനവും പൊതുസമ്മേളനവും. മണലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻറ് സൈമൺ തെക്കത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു


Related