കോവിട് 19 നേരിടാൻ തെലുങ്കാന സർക്കാർ ധനസമാഹരണത്തിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ്.


Related